گفتگو شاهین نجفی و وریا امیری درباره سلبریتیسم

مفاهیمی همچون آزادی،فلسفه،تاریخ و…همیشه از مرحله ای به مرحله ی تاریخی دیگر معنایشان تغییر کرده است.بنا به گفته ی محققی ژاپنی که به تحقیق درباره ی تاریخ اسلام پرداخته:«کلماتی مثل ایمان،زهد،تفوا وحتی کفر کلماتی هستند که قبل از محمد در عرب قبل از اسلام استفاده شده و کاملا معنای خودشان را داشته اند و محمد […]