متن لایو بیترکس بخش اول

متن بیترکس بیترکس صفحه اصلی https://www.youtube.com/watch?v=gZ9nUfTvLH4 کاری از اشرار قبلی بعدی  5/5 بیترکس را باید همچون مقدمه ای کوتاه،برای آغاز گفتگویی سخت درباره ی هنر،قدرت و آینده خواند . پیش از آغاز این بحث باید برسر مفهوم بقاءبه توافقی نسبی رسید زیرا بدون این توافق گفتگو ناممکن استاین یک توافق حداقلی برسر بدیهی ترین […]