جملات کلیدی در لایو اندیشه ی نقادانه ۱

https://youtu.be/siUzvaR5KSQ  5/5   نظم غرب و مشخصا امریکایی به دلیل فهمی که از هارمونی دارد این امکان را ایجاد میکند که مخالفش به شرط پذیرفتن بقا در آنجا . در درون خودش فعالیت کند , وجود داشتن نظم دموکراتیک در یک کشور لزوما به این معنا نیست که تمام افراد جامعه این نظم را […]