متن لایو بیترکس بخش اول

متن بیترکس بیترکس صفحه اصلی https://www.youtube.com/watch?v=gZ9nUfTvLH4 کاری از اشرار قبلی بعدی  5/5 بیترکس را باید همچون مقدمه ای کوتاه،برای آغاز گفتگویی سخت درباره ی هنر،قدرت و آینده خواند . پیش از آغاز این بحث باید برسر مفهوم بقاءبه توافقی نسبی رسید زیرا بدون این توافق گفتگو ناممکن استاین یک توافق حداقلی برسر بدیهی ترین […]

جملات کلیدی در لایو اندیشه ی نقادانه ۱

https://youtu.be/siUzvaR5KSQ  5/5   نظم غرب و مشخصا امریکایی به دلیل فهمی که از هارمونی دارد این امکان را ایجاد میکند که مخالفش به شرط پذیرفتن بقا در آنجا . در درون خودش فعالیت کند , وجود داشتن نظم دموکراتیک در یک کشور لزوما به این معنا نیست که تمام افراد جامعه این نظم را […]