جملات کلیدی در لایو اندیشه ی نقادانه ۱

نظم غرب و مشخصا امریکایی به دلیل فهمی که از هارمونی دارد این امکان را ایجاد میکند که مخالفش به شرط پذیرفتن بقا در آنجا در درون خودش فعالیت کند


اساسا در رابطه با اندیشه نقادانه هرکسی باید تاجای ممکن احساسات خودش را از امر منطقی دور نگه دارد


 

شکل و توضیح درست گزاره و داده ها پیشاپیش تعیین میکند که نتیجه چه خواهد شد
شاهین نجفی

اندیشه ی نقادانه یعنی از مفروضات اولیه به گونه ای درست به نتایج برسیم

یک پدیده را یا می توانیم توصیف کنیم یا توجیه کنیم

خشونت پلیس ناشی از نقص سیستم است
shahin najafi

در غرب بعد از ماکیاولی سیاست را صحنه ی بازی دسیسه و توطئه باید بپذیریم

اتفاقی که در هر ایده تمامیت گرا می افتد این است که ایده مقابل یا مخالف خودش را تبدیل به امر ناپاک و نجس میکند

خشونت ناشی از قدرت نیست , خشونت اونجای اتفاق می افتد که قدرت حضور ندارد و نظم نمیتواند گفتگو را سازماندهی کند و خشونت ناشی از نقض سیستم است

 جملات کلیدی در لایو های دیگر ادامه دارد

5/5